ایالات متحده آفریقا در راه است

به عبارت دیگر می توان گفت آفریقایی ها ثروتمندانی بوده اند کهفقرشان به دلیل ثروتشان بوده که هرگز نتوانسته اند از آن در جهت توسعه خود بهرهبرداری کنند. با تمام این تفاسیر کشورهای مذکور در سال های اخیر با گرایش بهاتحادیه های منطقه ای و قاره ای توانسته اند تا حدودی به احیای جایگاه واقعی خودبپردازند چنان که اکنون از طرح ایالات متحده آفریقا سخن به میان می آورند. روندتحولات نشانگر حضور نقش آفرین این قاره در تحولات جهانی است به گونه ای که بسیاریاز ناظران سیاسی از احیای جایگاه جهانی این قاره سخن می گویند.

قاره آفریقا به رغم داشتن بیشترین معادن زیرزمینی بویژه منابعانرژی، اورانیوم، طلا و الماس و هزاران معدن گران قیمت دیگر و بیش از یک میلیاردنفر جمعیت همچنان در فقر و شرایط بد انسانی قرار دارد. در باب ریشه های فقر و بحرانهای جاری در آفریقا چند نکته قابل توجه است.

الف) نظام حاکم بر قاره آفریقا نظام قبیله ای است به گونه ای کههر کشور و منطقه ای متشکل از صدها قبیله کوچک است که هر کدام تلاش دارند سلطه خودرا بر کل آن سرزمین حاکم سازند. عدم توافقات و همگرایی قومی در کشورها به جنگ هاینژادی و قومی و دینی در این کشورها منجر شده است.

ب) اختلافات مرزی و تقابل های دوجانبه و چندجانبه میان کشورهایآفریقایی آنها را در مسیر چالش های منطقه ای قرار داده است. بسیاری از کشورهایآفریقا دارای اختلافات مرزی هستند که آنها را به رویارویی با یکدیگر سوق داده است. هرچند کشورهای آفریقایی گام هایی برای حل اختلافاتشان برداشته اند، اما همچنانمواردی از این امر مشاهده می شود که بر کل قاره تاثیرگذار بوده است.

ج) سیاست های استعمار و نظام سلطه از جمله نظام آپارتاید حاکمشده بر آفریقا، اصلی ترین چالش های آفریقا بوده و هست. ثروت های آفریقا موجب شده تادر چند قرن گذشته نظام سلطه با عناوین مختلف برای نفوذ در این قاره فعالیت داشتهباشد؛ کشورهایی که در چند قرن گذشته برای رسیدن به منافع خود از هیچ جنایت و کشتاریدر آفریقا فرو گذار نکرده اند. کشتار و قتل عام دسته جمعی رنگین پوستان با ایجاد وحاکمیت نظام آپارتاید (نژادپرستی)، گسترش فقر و بی سوادی، انتشار بیماری های فراگیربرای کشتار دسته جمعی آفریقایی ها، ایجاد جنگ های قبیله ای و منطقه ای، بایکوترسانه ای تحولات آفریقا و سرپوش نهادن بر حقایق حاکم بر این قاره، ایجاد گروه هایتروریستی برای توجیه اشغال و جنایت در این کشورها، جلوگیری از اجرای تعهدات بینالمللی برای پایان دادن به فقر و چالش های انسانی این قاره، مقابله با برقراریارتباط میان کشورهای آفریقایی با سایر نقاط جهان، ممانعت از ورود علم و تکنولوژی بهآفریقا در حالی که ثروت های این قاره را چپاول می کنند و... تنها بخش هایی از طرحهای استعمار برای سلطه بر آفریقا بوده است.

قاره ای ثروتمند نه فقیر

نکته بسیار مهم آن که سلطه گران در تبلیغات رسانه ای و جهانیچنان وانمود می کنند که آفریقا قاره ای فقیر و بدون بهره است که صرفا با کمک اینکشورها به حیات خود ادامه می دهد در حالی که در لوای این تبلیغات حقایق اصلی یعنیثروت های گسترده آفریقا را پنهان می سازند.

ثروت کشورهای غربی و استعمارگر از غارت منابع مالی و انسانی اینقاره است. جالب توجه آن که پیشرفت و توسعه غرب برگرفته از زحمات بردگانی است که درچند قرن گذشته به عناوین مختلف از آفریقا راهی این کشورها شده اند.

بردگانی که با کمترین امکانات زندگی و در بدترین شرایط برایتوسعه غرب به کار گرفته شده اند در حالی که خود و قاره شان از این تلاش ها دستاوردینداشته اند. باید توجه داشت که در قرن ۲۱ نیز نظام سلطه همچنان به سیاست های گذشتهخود درقبال آفریقا ادامه می دهد حال آن که نام آن را امروز کمک به توسعه آفریقا،اجرای کمک های بشردوستانه، مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت بین الملل و... نامنهاده اند.

آنها همچنین گسترش القاعده و گروه های تروریستی به درون قارهآفریقا را بهانه ای دیگر برای سلطه بر این قاره قرار داده اند. نمونه بارز آنتحرکات آمریکا برای تاسیس ۱۲?پایگاه نظامی (طرح آفریکوم) در آفریقاست که به نامامنیت بین الملل و مبارزه باتروریسم صورت می گیرد.

امید آفریقا به فردا

قاره آفریقا اکنون هرچند با چالش های بسیاری مواجه است اما تلاشدارد به عنوان بازیگری فعال در معادلات جهانی ایفای نقش کرده و تا حدودی از شرایطگذشته خارج شود.

تحولات این قاره نشان می دهد این کشورها توانایی تبدیل شدن بهکشورهایی با جایگاه جهانی را دارند و برای تحقق این مهم نیز گام هایی برداشته شدهاست.

۱) در بسیاری از کشورهای آفریقایی هرچند که هنوز نظام کودتا وحکومت های نظامی مشاهده می شود اما نوعی بیداری مردم در اکثر کشورها ایجادشده کهتلاش دارند ضمن ایجاد حکومت های مردمی به مقابله با نظام سلطه بپردازند. نمونه بارزآن آفریقای جنوبی است که با براندازی نظام آپارتاید به سمت توسعه و پیشرفت گامبرداشته است یا کشورهایی مانند الجزایر، سودان، لیبی و... که توانسته اند با حکومتهای مردمی و واحد از جایگاه منطقه ای مطلوبی برخوردار گردند.

این فرآیند می رود تا از کشورهای آفریقایی، کشورهایی در حالتوسعه بسازد که در عرصه جهانی نیز ایفای نقش خواهند کرد.

۲) تشکیل اتحادیه های منطقه ایو سراسری مانند اتحادیه آفریقااز بزرگ ترین دستاوردهای قاره آفریقاست. کشورهای آفریقایی دریافته اند که تنها راهحل پایان چالش هایشان و قرار گرفتن در مسیر توسعه و پیشرفت اتحاد داخلی و مقابلهواحد با مشکلات بویژه نظام سلطه است. ۵۴ کشور آفریقایی با ایجاد اتحاد سراسری و حتیطرح ایجاد ایالات متحده آفریقا تلاش کرده اند تا ضمن مدیریت چالش های داخلی بهبازیگری فعال در معادلات جهانی بپردازند.

این تحرکات دستاوردهای بسیاری برای آفریقا داشته است، چرا که ازیک سو مشکلات آفریقا به صورت بومی و بدون دخالت خارجی بررسی و مرتفع می شود و ازسوی دیگر این اتحاد پیوندی را در میان بیش از یک میلیارد نفر جمعیت ایجاد می کند که

/ 0 نظر / 16 بازدید